orthopedic pain management

Dzień drugi

« Wróć do planu

12 kwietnia 2012 (czwartek)

Plan Obrad

HISTORIA STAROŻYTNA

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 231 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Katarzyna Kurek

9.10-9.20        Powitanie uczestników

9.20-9.40        mgr Marcin Potyczka, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Pierwotna i teraźniejsza praktyka odpustów w Kościele katolickim

9.40-10.00      mgr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka z Nag Hammadi jako źródło do badań nad historią społeczną egipskiego chrześcijaństwa

10.00-10.20   mgr Paweł Więckowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblia staje się tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie – kim jest faraon „ukryty” w Księdze Wyjścia

10.20-10.40   Piotr Łochowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Crimen nomen Christianum w Starożytnym Rzymie – przyczyny powstania i jego opis

10.40-11.10   Dyskusja

11.10-11.40   Przerwa na kawę

11.40-12.00   Jan Piątkowski, Uniwersytet Szczeciński, Postawa cesarza Kaliguli wobec kultu bogini Izydy

12.00-12.20   Paweł Pomorski, Uniwersytet Łódzki, Demonizacja wyznawców zoroastryzmu w świetle narracji historycznej Łazarza z Parp

12.20-12.40   Marta Pierzchała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mitologia Mitraizmu

12.40-13.00   Dyskusja

13.00-13.50   Obiad

13.50-14.10   Hadrian Ludwik Kryśkiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Aquila in vita Romanorum: dywinacyjny wizerunek orła w okresie wojny domowej (44-31 przed Chr.) i w pierwszych latach społecznej odnowy Imperium

14.10-14.30   Marek Kozłowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Pietas cesarza Antonina

14.30-14.50   Grzegorz Bartusik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Historiae et virtutes romanae. Wpływ rzymskich idei moralnych na wyobrażenia pisarzy łacińskich I wieku p.n.e. O bohaterach historii wczesnej republiki rzymskiej

14.50-15.10   Dyskusja

 

HISTORIA ŚREDNIOWIECZNA POWSZECHNA

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 239 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Irena Pavlova

9.00-9.10        Powitanie uczestników

9.10-9.30        mgr Katarzyna Anna Kapitan, Uniwersytet Wrocławski, Funkcjonowanie zemsty rodowej w wczesnośredniowiecznym społeczeństwie islandzkim

9.30-9.50        Maciej Lubik, Uniwersytet Zielonogórski, Olaf II Święty (995–1030) – problem chrześcijańskiego władcy w państwie przedchrześcijańskim

9.50-10.10      Aleksandra Jochymek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Skaldowie na dworze króla Norwegii Olafa Haraldssona

10.10-10.30   mgr Joanna Wojtkowiak, Uniwersytet Wrocławski, Cztery małżeństwa Gudrun Oswifrdottir w Laxdale Saga w kontekście zmian w prawie kanonicznym XII i XIII wieku

10.30-11.00   Dyskusja

11.00-11.30   Przerwa na kawę

11.30-11.50   Łukasz Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Świt świata samurajów – wojna Gempei i powstanie systemu baku fu

11.50-12.10   Wojciech Jasiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kwestie autentyczności oraz wiarygodności bulli papieża Jana XIII z 2 stycznia 968 roku dla klasztoru/biskupstwa w Miśni

12.10-12.30   Dyskusja

12.30-12.50   Łukasz Kosiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Różnice między obrządkiem rzymskim a celtyckim we wczesnym średniowieczu

12.50-13.10   mgr Damian Kała, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Doświadczenia życiowe św. Augustyna z Hippony i ich wpływ na rozwój jego koncepcji historiozoficznej

13.10-13.30   Dyskusja

13.30-14.20   Obiad

14.20-14.40   Anna Marynowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Reminiscencje antyku w „Historii jerozolimskiej” Wilhelma z Tyru

14.40-15.00   Jagoda Pajda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Religia i obrzędy mongolskie w oczach podróżników europejskich w XIII wieku

15.00-15.20   Dyskusja

 

KOŚCIÓŁ I DUCHOWOŚĆ W ŚREDNIOWIECZU

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 240 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Damian Halmer

9.10-9.20        Powitanie uczestników

9.20-9.40        mgr Arkadia Podgórska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Fundacja Opactwa Premonstratensów w Brzesku – Hebdowie

9.40-10.00      Urszula Zachara,  Uniwersytet Warszawski, Od fundacji możnowładczej do mieszczańskiej – początki zakonu bernardynów w Krakowie

10.00-10.20   Mariola Freza, Uniwersytet Gdański, Dzieje komandorii w Chwarszczanach i w Rurce – dwóch głównych ośrodków zakonu templariuszy na terenie dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego 

10.20-10.40   Dyskusja

10.40-11.10   Przerwa na kawę

11.10-11.30   mgr Anna Życińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Gesty chrzcielne w kulturze religijnej polskiego średniowiecza

11.30-11.50   Ewa Kurak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Księżna Anna Śląska w świetle XIV/XV-wiecznej tradycji klasztornej klarysek wrocławskich – kreacja wzorca świętej fundatorki

11.50-12.10   mgr Radosław Krajniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kontakty duchowieństwa warmińskiej kapituły katedralnej ze Śląskiem do 1525 roku

12.10-12.30   Dyskusja

12.30-13.20   Obiad

13.20-13.40   Patryk Szatan, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Ludzie i ich wizje z XIII i XIV-wiecznych mirakulów małopolskich

13.40-14.00   Łukasz Fik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Idea średniowiecznego czyśćca w ruchu husyckim

14.00-14.20   mgr Jan Wolski, Uniwersytet Łódzki, Ideały życia monastycznego w późnośredniowiecznej Bułgarii na przykładzie Nomokanonu Archiwskiego

14.20-14.40   Dyskusja

 

METODOLOGIA I NAUKI POMOCNICZE HISTORII

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 238 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Agata Bryłka

8.50-9.00        Powitanie uczestników

9.00-9.20        Monika Rusakiewicz, Uniwersytet Wrocławski, O lokalizacji świątyni pogańskiej w Wolinie. Historia problemu w badaniach historyków i archeologów (XXXXI wiek)

9.20-9.40        Masza Sitek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, „Dzieło złotnicze, które Bolesław kazał sporządzić na relikwie świętego męczennika jako świadectwo swej pobożności i pokuty” – niezachowany relikwiarz, „bohater” opowiadania Anonima tzw. Galla. Rozważania na temat metod badania obiektów nieistniejących

9.40-10.00      mgr Małgorzata Łącka-Małecka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Chrzest Mieszka I i chrzest Litwy w „Rocznikach” Jana Długosza

10.00-10.20   Jakub Łukaszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nowe spostrzeżenia odnośnie tradycji rękopiśmiennej i powstania manuskryptu z tekstem komentarza Smaragdusa do Reguły Benedyktyńskiej (Biblioteka Kórnicka PAN – BK 00124)

10.20-10.40   Dyskusja

10.40-11.10   Przerwa na kawę

11.10-11.30   Ewa Bukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wizerunek monarchy w ikonografii doby państwa Piastów

11.30-11.50   mgr Ewelina Policińska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, O świadectwie władzy. Ikonografia pieczęci Władysława Opolczyka

11.50-12.10   mgr Jakub Rogulski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, „Fratres illustres Serenissimorum Polonie Regum” – manifestacja dynastycznego urodzenia w sfragistyce książąt  Czartoryskich z drugiej połowy XVI wieku

12.10-12.30   Dyskusja

12.30-13.20   Obiad

13.20-13.40   Bartłomiej Michał Wołyniec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Herb jako nośnik cnót i przymiotów właściciela. Biskup krakowski Marcin Szyszkowski (1616–1630) w świetle wierszy herbowych

13.40-14.00   mgr Roman Sidorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, O zespole heraldycznym z Sali Mauretańskiej zamku w Kórniku

14.00-14.20   Piotr Giziński, Uniwersytet Gdański, Herby Pomorza Nadwiślańskiego na fryzie heraldycznym z Wielkiej Sali Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku

14.20-14.40   Natalia Niedzielska-Burdzy, Uniwersytet Wrocławski, Herb i godło jako znak marketingowy na terenie wrocławskiego Starego Miasta

14.40-15.10         Dyskusja

 

HISTORIA NOWOŻYTNA (XVI–XVIII WIEK)

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: Sala Sympozjalna III (WNS)

opiekun sekcji: mgr Aleksandra Barwicka

8.50-9.00        Powitanie uczestników

9.00-9.20        Kinga Grzegorzewska, Uniwersytet Łódzki, Maria Tudor – droga do władzy

9.20-9.40        Paweł Sadłoń, Uniwersytet Gdański, Sprawa gdańskiego szypra Pawła Lemke z 1506 roku jako przykład niebezpieczeństw żeglugi po Bałtyku w 1. połowie XVI wieku

9.40-9.50        Dyskusja

9.50-10.10      mgr Ewelina Polańska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dyplomata i król – Jerzy z Tyczyna (ok. 1510 – ok. 1586) w służbie polskich monarchów

10.10-10.30   mgr Andrzej Gładysz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kariery wojskowe dworzan Zygmunta Augusta – wybrane przykłady

10.30-10.50   mgr Marta Letka, Uniwersytet Opolski, Jan Wężyk w świetle dokumentów rzymskich

10.50-11.10   Dyskusja

11.10-11.40   Przerwa na kawę

11.40-12.00   Sylwia Dyla, Uniwersytet Śląski w Katowicach, „Małżeństwo króla będzie zależeć od uchwały senatu” – spór Władysława IV Wazy ze szlachtą o jego plany matrymonialne w latach 1633–1637

12.00-12.20   Paweł Gad, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bierność polityczna Cecylii Renaty – prawda czy legenda?

12.20-12.40   Dyskusja

12.40-13.00   Karol Żojdź, Uniwersytet Warszawski, Klientela Bogusława Radziwiłła na sejmie 1662 roku

13.00-13.20   mgr Marta Puchalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, W służbie radziwiłłowskiej. Jan Mierzeński – zarys biograficzny

13.20-13.40   mgr Zbigniew Hundert, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Książę Aleksander Janusz Zasławski-Ostrogski. Zapomniany siostrzeniec Jana Sobieskiego

13.40-14.00   Dyskusja

14.00-14.50   Obiad

14.50-15.10   mgr Tomasz Poznański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska w koncepcjach politycznych dyplomaty habsburskiego Franza de Lisoli w dobie II wojny północnej 1655–1660

15.10-15.30   mgr Izabela Karwat, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Bezkrólewie i elekcja lat 1673–1674 w oczach wywiadu francuskiego

15.30-15.50   Dyskusja

 

KULTURA, RELIGIA I OBYCZAJE W EPOCE NOWOŻYTNEJ (XVI–XVIII WIEK)

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 316 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Zuzanna Kowalska

9.00-9.10        Powitanie uczestników

9.10-9.30        Konrad Bielecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Nosorożec Dürera

9.30-9.50        Agnieszka Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Ornament akantowy w Europie w czasach baroku

9.50-10.10      Sonia Wronkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Problematyka wariantu i wersji dzieła muzycznego na przykładach ze zbioru muzykaliów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

10.10-10.30   Dyskusja

10.30-11.00   Przerwa na kawę

11.00-11.20   Justyna Rogińska, Uniwersytet Zielonogórski, Symboliczna rola włosów w grze społecznej Polski wczesnonowożytnej

11.20-11.40   mgr Katarzyna Krupska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ofiara wotywna na Ziemi Chełmińskiej w czasach nowożytnych

11.40-12.00   mgr Agata Wieczorek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Życie i obyczaje w Polsce XVIII wieku w świetle „L’Observateur en Pologne” pióra księdza Huberta Vautrin

12.00-12.20   mgr Bartłomiej Łyczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zwyczaje towarzyszące kierze w miastach Prus Królewskich w XVIII wieku

12.20-12.40  Dyskusja

12.40-13.00   mgr Monika Ogiewa, Uniwersytet Szczeciński, Choroba, śmierć i pogrzeb księcia szczecińskiego Jana Fryderyka

13.00-13.20   Łukasz Cholewiński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Przyjazd i ceremonia powitania w Rzeczypospolitej Ludwiki Marii Gonzagii w świetle źródeł XVII-wiecznych

13.20-13.40   Bartosz Szczepanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 3 maja 1792 roku – wiekopomnej pamiątki godna uroczystość – czyli ostatnie święto I Rzeczypospolitej

13.40-14.00   Dyskusja

14.00-14.50   Obiad

 

HISTORIA ZIEM POLSKICH I POLAKÓW W XIX WIEKU

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 233 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Anna Piontek

9.20-9.30        Powitanie uczestników

9.30-9.50        mgr Karolina Dobrzyńska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wkroczenie Wielkiej Armii na ziemie polskie w latach 1806-1807 według „Gazety Warszawskiej”

9.50-10.10      Dominika Mantur, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polskie oczekiwania wobec Cesarza Francuzów w wojnie 1806 i 1807 roku

10.10-10.30   Dawid Madziar, Uniwersytet Śląski w Katowicach, „Królestwo Polskie przywrócone” – oczekiwania współczesnych wobec Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego 1812–1813

10.30-10.50   Dyskusja

10.50-11.20   Przerwa na kawę

11.20-11.40   mgr Aleksandra Wesołowska, Uniwersytet Łódzki, Zwierzę w Belwederze – warszawski mit o Wielkim Księciu Konstantym

11.40-12.00   mgr Konrad Krzyżewski, Uniwersytet Warszawski, Przestępczość w armii Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym

12.00-12.20   mgr Bartłomiej Broda, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kryptografia na ziemiach polskich w XIX wieku. Wybrane zagadnienia

12.20-12.40   Marek Sadecki, Uniwersytet Rzeszowski, Wpływ twórczości Wacława Tokarza na historiografię Powstania Listopadowego

12.40-13.00   Dyskusja

13.00-13.20   mgr Krzysztof Karbownik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Najemnicy z przymusu, czyli Polacy w Legii Cudzoziemskiej w latach 1831–1863. Zarys zagadnienia

13.20-13.40   Joachim Popek, Uniwersytet Rzeszowski, Udział Reyów herbu Oksza w powstaniu z 1846 roku w Galicji

13.40-14.00   mgr Krzysztof Augustyniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Winny czy niewinny? – Antoni Jankowski, niefortunny wódz wyprawy łysobyckiej

14.00-14.30   Dyskusja

14.30-15.20   Obiad

 

EUROPA I ŚWIAT W XIX WIEKU

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 234 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Tomasz Knopp

9.00-9.10        Powitanie uczestników

9.10-9.30        Anna Kowalczyk, Uniwersytet Łódzki, Bitwa pod Bladensburg – w świetle relacji jej uczestników

9.30-9.50        Katarzyna Nowalska, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Nowy prawdziwy republikanizm, jako właściwa organizacja Unii. Eseje „The Federalist”

9.50-10.10      Magdalena Matłoka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Amerykańska ziemia obiecana czy amerykańskie getto? Mit Ameryki w zbiorowej tożsamości imigrantów żydowskich przełomu XIX i XX wieku, a realia nowojorskiego Lower East Side

10.10-10.30   Dyskusja

10.30-10.50   Zbigniew Mazurak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Abraham Lincoln a kwestia niewolnictwa

10.50-11.10   mgr Michał Staniszewski, Uniwersytet Warszawski, „Dzień w którym rozpętało się piekło tuż na północ od Marietty…”. Bitwa o Kennesaw Mountain (27 VI 1864) oczyma konfederackiego żołnierza Sama Watkinsa

11.10-11.30   Dyskusja

11.30-12.00   Przerwa na kawę

12.00-12.20   mgr Jan Pajor, Uniwersytet Łódzki, Wpływ Wielkiej Brytanii na ogłoszenie przez Stany Zjednoczone polityki „otwartych drzwi” w Chinach (lata 1898–1899)

12.20-13.00   Mgr. Denisa Hilbertova, Uniwersytet Karola w Pradze, Rozvoj čajového průmyslu na Tchaj-wanu v 19. století / Rozwój przemysłu herbacianego na Tajwanie w XIX wieku

13.00-13.40   Vitali Parmanchuk, Katsiaryna Sipaila, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Сталыпінская аграрная рэформа ў сучаснай расійскай гістарыяграфіі / Reforma Stołypina we współczesnej historiografii rosyjskiej

13.40-14.00   Dyskusja

14.00-14.50   Obiad

 

HISTORIA KULTURY, SPOŁECZEŃSTWA I IDEI W XIX WIEKU

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 232 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Joanna Górska

9.10-9.20        Powitanie uczestników

9.20-9.40        mgr Adam Jaruga, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowscy pionierzy pożarnictwa. Działalność Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie w latach 1871–1914

9.40-10.00      mgr Marta Zbrzeźniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Obraz Neapolu w oczach Polaków w pierwszej połowie XIX wieku (1815–1848)

10.00-10.20   mgr Aleksandra Imiłowska, Uniwersytet Wrocławski, Obraz Wilna w wybranych utworach lokalnych pisarzy rosyjskich w 2. połowie XIX stulecia

10.20-10.40   Dyskusja

10.40-11.10   Przerwa na kawę

11.10-11.30   mgr Magdalena Syguda, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Działalność społeczna Anny z Działyńskich Potockiej

11.30-11.50   mgr Marcin Smoter, Uniwersytet Rzeszowski, Działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej w Sanoku w latach 1893–1914

11.50-12.10   mgr Artur Juszczyński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Historia „Domu Polskiego” w Odessie

12.10-12.30   Dyskusja

12.30-12.50   Katarzyna Anna Jarno, Uniwersytet Łódzki, „Liberum Veto” jako przykład czasopisma humorystyczno-satyrycznego w Galicji w pierwszych latach XX wieku

12.50-13.10   Wojciech Siudek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ignacy Daszyński – portret socjalisty galicyjskiego

13.10-13.30   Dyskusja

13.30-14.20   Obiad

14.20-14.40   mgr Filip Kucera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fenomen polskich koni arabskich. Rola Wacława Rzewuskiego w XIX-wiecznej polskiej hodowli orientalnej

14.40-15.00   Łukasz Sobechowicz, Uniwersytet Warszawski, Koń w wielkim mieście – funkcjonowanie koni w XIX wiecznym mieście na przykładzie Warszawy

15.00-15.20   mgr Mikołaj Getka-Kenig, Uniwersytet Warszawski, Zjawisko anglomanii w kulturze polskiej – przykład Królestwa Polskiego w latach 1815-1830

15.20-15.40   mgr Paweł Stefanek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Między filozofią a polityką. Rozwój myśli słowianofilskiej w Rosji ze szczególnym uwzględnieniem poglądów Jurija Samarina  (1819-1876)

15.40-16.00   Dyskusja

 

HISTORIA 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: Sympozjalna II (WNS)

opiekun sekcji: mgr Łukasz Gądzik

9.20-9.30        Powitanie uczestników

9.30-9.50        Krzysztof Kloc, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Konserwatyści krakowscy wobec sporów niepodległościowych w latach 1918–1926

9.50-10.10      Adrian Podkalicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Zamach Stanu Józefa Piłsudskiego w świetle tygodnika ‘Myśl Narodowa”

10.10-10.30   mgr Jarosław Kubiak, Uniwersytet Łódzki, Formowanie się struktur organizacyjnych zaplecza politycznego obozu sanacyjnego w latach 1926–1928 na przykładzie województwa łódzkiego

10.30-10.50   mgr Ewa Kajdańska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Z dziejów II Rzeczypospolitej. Proces brzeski z perspektywy posła Stanisława Dubois

10.50-11.10   Dyskusja

11.10-11.40   Przerwa na kawę

11.40-12.00   Michael Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Koncepcje sojuszu polsko-węgierskiego prof. Mariana Zdziechowskiego

12.00-12.20   mgr Adam Pawłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Chiny i Japonia w myśli geopolitycznej Romana Dmowskiego, czyli o współczesnej „wojnie cywilizacji”

12.20-12.40   Łukasz Mikła, Uniwersytet Łódzki, Wizyta ministra Józefa Becka w Moskwie (13-15 II 1934 roku)

12.40-13.00   Dyskusja

13.00-13.50   Obiad

13.50-14.10   Kamil Ruszała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Galicji Zachodniej u progu niepodległości (1918–1919)

14.10-14.30   Paweł Wrona, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Społecznicy czy karierowicze? Ideowe nastawienie członków Związku Strzeleckiego w powiecie lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym

14.30-14.50   Dyskusja

14.50-15.10   Patryk Witczak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Życie codzienne emigracji rosyjskiej w Paryżu w okresie międzywojennym we wspomnieniach pisarzy-emigrantów (na materiale wspomnień Niny Berberowej, Iriny Odojewcewej, Zinaidy Szachowskiej)

15.10-15.50   Jakub Drabik, Uniwersytet Karola w Pradze, Británie především! Britská Unie Fašistů (1932-1940) / Brytania przede wszystkim! Brytyjska Unia Faszystów( 1932-1940)

15.50-16.00   Dyskusja

 

HISTORIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: Konferencyjna większa (CINiBA)

opiekun sekcji: dr Grzegorz Bębnik

9.00-9.10        Powitanie uczestników

9.10-9.30        Kamil Skwirut, Uniwersytet Rzeszowski, Funkcjonariusze Policji Państwowej pochodzący z przedwojennego powiatu rzeszowskiego, zamordowani wiosną 1940 roku w Kalininie (Twerze)

9.30-9.50        Marta Kryspin, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Y. Katznelson, Vittel Diary [22.5.43-16.9.43] – dziennik z Vittel, pamiętnik z getta czy relacja z życia?

9.50-10.10      Tomasz Kowal, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Geneza obecności jeńców radzieckich w obozach koncentracyjnych w kontekście polityki III Rzeszy wobec ZSRR

10.10-10.30   Dyskusja

10.30-11.10   Przerwa na kawę

11.10-11.30   Kamil Sulej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Powstanie i działalność Okręgu Lubelskiego Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1942–1944

11.30-11.50   Cezariusz Chuszcz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polski Samodzielny Batalion Specjalny – polskie NKWD?

11.50-12.10   mgr Magdalena Kazik, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii czasie II wojny światowej w świetle polskich relacji pamiętnikarskich

12.10-12.30   Dyskusja

12.30-13.20   Obiad

13.20-13.40   Artur Wodzyński, Uniwersytet Warszawski, Żołnierze narodowości żydowskiej w Wojsku Polskim podczas kampanii 1939 roku w świetle wybranych źródeł

13.40-14.00   Ireneusz Makuchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Walki o Przemyśl w lipcu 1944 roku

14.00-14.20   Magdalena Gajda, Uniwersytet Warszawski, Ani czołg, ani pułapka. Co naprawdę wydarzyło się na powstańczej Starówce 13 sierpnia 1944 roku

14.20-14.40   Dyskusja

14.40-15.00   mgr Bogumił Rudawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Działalność poznańskiej ekspozytury Głównego Urzędu Powierniczego Wschód (HTO) w ramach grabieżczej polityki ekonomicznej III Rzeszy w Kraju Warty w latach 1939–1941

15.00-15.20   Andrzej Dąbrowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Postulat Hansa Franka „Niemieckie dzieło odbudowy na Wschodzie” realizowane w czynach Oberscharführera SS Hugo Raschendorfera

15.20-15.30   Dyskusja

 

HISTORIA POLSKI LUDOWEJ

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: Czytelnia I (CINiBA)

opiekun sekcji: mgr Katarzyna Wilczok

9.00-9.10        Powitanie uczestników

9.10-9.30        mgr Bartosz Sitarz, Uniwersytet Szczeciński, Polskie koncepcje zmiany granicy państwowej na odcinku zachodniopomorskim w latach 1946–1949

9.30-9.50        mgr Piotr Małecki, Uniwersytet Gdański, Niech żyje demokratyczny front narodowy! – Instytucje propagandowe w Polsce w latach 1944–1947

9.50-10.10      Marcin Jurek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kontrowersje wokół działalności Józefa Kurasia „Ognia” w latach 1945–1947

10.10-10.30   mgr Piotr Kaźmierski, Uniwersytet Szczeciński, Kulisy powrotu z emigracji i osiedlenia się w Szczecinie generała Ludwika Mieczysława Boruty- Spiechowicza (1945–1946)

10.30-11.00   Dyskusja

11.00-11.40   Przerwa na kawę

11.40-12.00   Łukasz Łuczywek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Procesy polityczne w stalinowskiej Polsce

12.00-12.20   mgr Paweł Śpica, Uniwersytet Gdański, Opór społeczny młodzieży w okresie stalinizmu na przykładzie województwa gdańskiego

12.20-12.40   mgr Sebastian Drabik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Gremia kierownicze PZPR w województwie krakowskim w latach 1956–1975

12.40-13.00   Dyskusja

13.00-13.50   Obiad

13.50-14.10   Ewelina Gaj, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Rezolucje studentów krakowskich uczelni podczas wydarzeń Marca ’68

14.10-14.30    Jan Hlebowicz, Uniwersytet Gdański, Zbuntowani z „Topolówki”. Działalność niezależna młodzieży III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1977–1984

14.30-14.50   Agnieszka Hebel, Uniwersytet Wrocławski, „Głodny naród może zjeść swoją władzę”, czyli sposoby na problemy zaopatrzeniowe w latach 1980–1989

14.50-15.10   Dyskusja

 

HISTORIA NAJNOWSZA ŚWIATA PO 1945 ROKU

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: Czytelnia II (CINiBA)

opiekun sekcji: mgr Tomasz Okraska

8.50-9.00        Powitanie uczestników

9.00-9.40        Mgr. Jan Koura, Uniwersytet Karola w Pradze, Trumanova doktrína – počátek univerzalistického zadržování komunismu? / Doktryna Trumana – holistyczna próba powstrzymania komunizmu?

9.40-10.00      mgr Maciej Stanecki, Uniwersytet Warszawski, Od globalnego mocarstwa do regionalnej potęgi. Wielka Brytania w 1958 i 1968 roku

10.00-10.20   Dyskusja

10.20-10.40   Ielyzaveta Stefanova, Uniwersytet Wrocławski, Zbrojne powstanie Indian plemienia Dakota w rezerwacie Pine Ridge w 1973 roku

10.40-11.00   Daniel Kulhawiec, Uniwersytet Zielonogórski, Stosunek Charlesa de Gaulla do kolonii francuskich w świetle jego pamiętników

11.00-11.20   Maria Guzek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Proces Arthura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Poznaniu (21.06–09.07.1946 roku)

11.20-11.40   Szymon Pietrzykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Międzynarodowy oddźwięk procesu Adolfa Eichmanna (1961–1962)

11.40-12.00   Dyskusja

12.00-12.40   Przerwa na kawę

12.40-13.00   mgr Jarema Słowiak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Dywersja czy niezależna bitwa? Rola oblężenia Khe Sanh w Ofensywie Tet

13.00-13.20   mgr Oskar Myszor, Uniwersytet Gdański, Wybrane aspekty i znaczenie okupacji japońskiej w Azji Południowo-Wschodniej

13.20-13.40   Milena Domasiewicz, Uniwersytet w Białymstoku / Akademia Obrony Narodowej, „Robojews safe the day” – propaganda palestyńska 1987–2009

13.40-14.00   Dyskusja

14.00-14.50   Obiad

14.50-15.30   Aliaksandr Khavanski, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Баснійскі крызіс першай паловы 90-х гадоў ХХ стагоддзя ў сучаснай расійскай гістарыяграфіі / Kryzys w Bośni w pierwszej połowie lat 90. ХХ wieku we współczesnej historiografii rosyjskiej

15.30-15.50   Karolina Pieniążek, Uniwersytet Rzeszowski, Analiza wyborów prezydenckich na Białorusi w 1994 roku

15.50-16.10   Dyskusja

 

HISTORIA WOJSKOWOŚCI

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: Konferencyjna mniejsza (CINiBA)

opiekun sekcji: mgr Bartłomiej Warzecha

9.00-9.10        Powitanie uczestników

9.10-9.30        mgr Jakub Trybowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Od kiedy naprawdę Związek Radziecki dysponował bombą wodorową? Problem datacji

9.30-9.50        Paweł Czernich, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Broń nuklearna jako karta przetargowa w okresie zimnej wojny

9.50-10.10      Michał Jarocki, Uniwersytet Łódzki, Pakistański program nuklearny w kontekście rywalizacji militarnej pomiędzy Islamabadem a New Delhi

10.10-10.30   Dyskusja

10.30-11.10   Przerwa na kawę

11.10-11.30   mgr Mariusz Niestrawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Działania wojsk lotniczych w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919

11.30-11.50   Piotr Ogiński, Uniwersytet Warszawski, „Polscy piloci staja się krnąbrni wobec radzieckich dowódców” – Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (DWLiOPL OK) oraz podległe mu jednostki w latach 1956–1962: przemiany polityczne, organizacyjne oraz techniczne

11.50-12.10   Kamil Śladewski, Uniwersytet Wrocławski, Modyfikacje śmigłowca AH-1 G Cobra pod wpływem Wojny Wietnamskiej

12.10-12.30   Dyskusja

12.30-13.20   Obiad

13.20-13.40   Magdalena Szkodzińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Łuk angielski i łuk turecki na polach bitew średniowiecznego świat – próba oceny wartości bojowej obu typów łuków na przykładzie bitew pod Crécy i pod Warną

13.40-14.00   Mateusz Witek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Rola i rozwój mieczy w kulturze Japonii

14.00-14.20   mgr Damian Sifczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Artyleria polska i litewska w działaniach wojennych powstania chmielnickiego w roku 1648

14.20-14.40   Dyskusja

 

PAMIĘĆ I ŚWIADOMOŚĆ HISTORYCZNA

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 332 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Joanna Popanda

11.10-11.20   Powitanie uczestników

11.20-11.40   mgr Grzegorz Michalak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Nie z cerkwi rosyjskiej wyszarpywano rynny, deski i krokwie – to z duszy polskiej zdzierano rdzę i okucia kajdanów”. Losy prawosławnych obiektów sakralnych w międzywojennej Warszawie. Wybrane zagadnienia

11.40-12.00   Michał Tarasiewicz, Wyższa Szkoła Europejska im. Księdza Józefa Tischnera w Krakowie, Germańskie dziedzictwo w ideologii narodowego socjalizmu

12.00-12.20   Dyskusja

12.20-12.40   mgr Jagoda Załęska, Uniwersytet Gdański, Nazistowska architektura Gdańska – zarys problematyki

12.40-13.00   Mateusz Pielka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Spuścizna propagandowa nazistów – funkcjonowanie technik i metod propagandy nazistowskiej we współczesnej przestrzeni medialnej

13.00-13.30   Dyskusja

13:30-14:20   Obiad

 

HISTORIA ŚLĄSKA

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 143 (WNS)

opiekun sekcji: dr Dawid Keller

9.40-9.50        Powitanie uczestników

9.50-10.10      mgr Dawid Duch, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Krypta rodziny Bludowskich z Dolnych Błędowic w Hażlachu

10.10-10.30   Łukasz Malkusz, Uniwersytet Opolski, Demografia górnośląskiej rodziny chłopskiej w XVIII i XIX wieku na przykładzie Malkuszów z Otmętu (na tle badań nad ludnością parafii Górnego Śląska)

10.30-10.50   mgr Anna Kubica, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dwa nacjonalizmy na Śląsku Cieszyńskim – spór Franciszka Michejdy i Theodora Haasego

10.50-11.10   Dyskusja

11.10-11.40   Przerwa na kawę

11.40-12.00   Agata Krzon, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Karykatura w walce o państwo. Propaganda plebiscytowa na Śląsku Cieszyńskim 1919–1920

12.00-12.20   Piotr Płonka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Obraz Górnoślązaków w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie wspomnień i publicystyki

12.20-12.40   Maciej Wiencek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mimikra czy oportunizm? –  kształtowanie się postaw Ślązaków w 1. połowie XX wieku

12.40-13.00   Magdalena Pelczarska, Uniwersytet Wrocławski, Relacje świadków w badaniach historycznych nad specyfiką społeczeństwa regionu Dolnego Śląska

13.00-13.30   Dyskusja

13.30-14.20   Obiad

14.20-14.40   Alan Zych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kopalnie Lipin, Świętochłowic i Chropaczowa w świetle „Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen” w latach 1855–1913

14.40-15.00   Adam Parysz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przemysł ciężki autonomicznego województwa Śląskiego w latach 1922–1929 w świetle stenogramów Sejmu Śląskiego

15.00-15.20   Antonín Szturc, Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie, Kolonia Centralnej koksowni – miniona część pejzażu polskiej Ostrawy

15.20-15.40   Dyskusja

 

MIKROHISTORIA I BADANIA REGIONALNE

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 137 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Marcin Jarząbek

10.10-10.20   Powitanie uczestników

10.20-10.40   Łukasz Grochowski, Uniwersytet Gdański, Młyn w Skarszewach (województwo pomorskie) w latach 1628–1765

10.40-11.00   mgr Ewa Domagała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Specyfika powinności i robót kmiecych w dobrach muszyńskich biskupów krakowskich w XVII wieku

11.00-11.20   Dyskusja

11.20-11.50   Przerwa na kawę

11.50-12.10   Justyna Dziadek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rozbudowa i wyposażenie Kościoła w Zagości w okresie pojoannickim (II poł. XIV – XX w.)

12.10-12.30   Łukasz Faszcza, Uniwersytet w Białymstoku, Religijność mieszkańców województwa augustowskiego w latach dwudziestych XIX wieku na przykładzie parafii Bargłów Kościelny

12.30-12.50   Mgr. Tomáš Pavlíček, Uniwersytet Karola w Pradze, Co nowego może przynieść studium lokalnej kultury religijnej? Konwersja i zmiany religijne w Czechach w drugiej połowie XIX wieku

12.50-13.10   Dyskusja

13.10-13.30   mgr Klaudia Skrężyna, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Obraz społeczeństwa małego miasteczka w XVIII wieku na przykładzie Słomnik

13.30-13.50   mgr Michał Kowalski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rozwój szlachty wielkopolskiej na przykładzie rodu Karczewskich-Watta herbu Samson

13.50-14.10   mgr Agnieszka Rokita, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szlacheckie rody Inflant Polskich w XIX wieku. Zarys problemu

14.10-14.30   Dyskusja

14.30-15.20   Obiad

 

KOBIETA W HISTORII

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: 141 (WNS)

opiekun sekcji: mgr Anna Skiendziel

9.00-9.10        Powitanie uczestników

9.10-9.50        Viktoryia Pankevich, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Жанчына ў палітычным жыцці сярэднявечча / Kobieta w życiu politycznym średniowiecza

9.50-10.10      mgr Agata Muszyńska, Uniwersytet Śląski w Katowicach / Stowarzyszenie o Zabarwieniu Kobiecym IGNIS, Zofia z Sieniawskich w listach do matki. Kilka słów o kobiecej korespondencji w XVIII wieku

10.10-10.30   mgr Malwina Mazan-Jakubowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kobiety i katolicka kultura religijna w środowisku polskich ziemian i drobnej szlachty na Ziemiach Zabranych w XIX wieku

10.30-10.50   Dyskusja

10.50-11.20   Przerwa na kawę

11.20-11.40   Jessika Kaczmarczyk-Kubasiak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Próba reformy kobiecego stroju- walka higienistów z gorsetami na łamach kobiecej prasy w latach 1900–1908

11.40-12.00   Daria Domarańczyk, Uniwersytet Łódzki, O alkoholizmie i prostytucji , czyli obserwacja, diagnoza i porady pierwszych polskich feministek na łamach „Steru”

12.00-12.20   Jan Ratuszniak, Uniwersytet Łódzki, Wysoka cena miłości. Romans Mariny Cwietajewej i Zofii Parnok (1914–1916)

12.20-12.40   Dyskusja

12.40-13.00   Aleksandra Piłat, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Znaczenie paramilitarnych organizacji kobiecych i ich rola w kształtowaniu świadomości społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939 ze szczególnym uwzględnieniem województwa kieleckiego

13.00-13.20   mgr Anna Knaś, Uniwersytet Śląski w Katowicach / Stowarzyszenie o Zabarwieniu Kobiecym IGNIS , Adela Korczyńska – patronka Gimnazjum nr 21 w Katowicach

13.20-13.40   Katarzyna Napieracz, Uniwersytet Śląski w Katowicach / Stowarzyszenie o Zabarwieniu Kobiecym IGNIS, Szlak kobiet w Województwie Śląskim jako element badań nad historią kobiet

13.40-14.00   Dyskusja

14.00-14.50   Obiad

 

MIĘDZYNARODOWY PANEL: DZIEDZICTWO EUROPY ŚRODKOWEJ

12 kwietnia 2012 (czwartek)

sala: Sympozjalna I (WNS)

opiekun sekcji: mgr Michał Kompała

8.50-9.00        Powitanie uczestników

9.00-9.20        Mgr. Jakub Izdný, Uniwersytet Karola w Pradze, Economical aspects of the emergence of the early medieval Central-European state.

9.20-9.40        Łukasz Jończyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Origin and image of merchants on a trade route Normans – East in the sources at the IX–XII century

9.40-9.50        Dyskusja

9.50-10.10      Mgr. Anett Haramiaová, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, The papal – Hungarian relationships during the reign of King Andrew II. (1205–1235)

10.10-10-30   Mgr. Eva Šefcová, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, German manuscript of Johannes de Utino in Slovak national library in Martin

10.30-10.50   Marcin Czaja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maharal – the great rabbi of Prague and…. Poznan

10.50-11.10   Dyskusja

11.10-11.40   Przerwa na kawę

11.40-12.00   Mgr. Miloslav Skovajsa, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Diplomacy between Borderlands and Capitals. The Case of the Zsitvatorok-Istanbul-Vienna Peace Negotiations 1606–1615. The Ottomans, Hungarians and Habsburgs

12.00-12.20   Mgr. Eva Němečková, Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyniego w Usti nad Łabą, Role of crafts guild in municipal society in Early Modern Period in Bohemia

12.20-12.40   Mgr. Monika Bizoňová, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Canonical visitations of region Spiš and their use in examining the confessional structure of its population

12.40-13.00   Dyskusja

13.00-13.50   Obiad

13.50-14.10   Mgr. Kamila Mádrová, Uniwersytet Karola w Pradze, Antonín Gindely and Dionysius Grün in the Service to the Throne. Teaching of Crown Prince Rudolf in the Background of the Career of Prague university Professors

14.10-14.30   mgr Elena Lopatina, Instytut Slawistyki Rosyjskiej Akademii Nauk, The structure of provincial administration in The Kingdom of Poland in 1880–1890s.

14.30-14.50   Elisabeth Janik, Uniwersytet Ruhr w Bochum, Networks of Transatlantic Migration. From Galicia to South America via Bremerhaven (1870–1914)

14.50-15.10   Dyskusja

 

Wydarzenia Towarzyszące

Konkurs dla licealistów: „Wiedza o Śląsku”

Pierwszy etap konkursu trwał od 15 stycznia do 29 lutego 2012 roku. Zaproszenia zostały rozsyłane do wszystkich liceów na Śląsku. Każda ze zgłoszonych grup (maksymalnie 3 osoby) miała za zadanie przygotować krótką prezentację o wybranym budynku, sieci zabudowań, ciekawych miejscach i zabytkach, ich architekturze, historii i przyszłości. Prezentacja lub film miały mieć nie tylko wartości artystyczne, ale również naukowe.

Rozdanie nagród:

Data:                 12 kwietnia (czwartek)

Godzina:          11:00-12:00

Miejsce:           Wydział Nauk Społecznych UŚ

Podczas rozdania nagród zgłoszone prezentacje zostaną zaprezentowane przez ich autorów.

 

Projekcje filmu: „Archiwistyka wokół nas”

Data:                  12 kwietnia (czwartek)

Godzina:           10.00-11.30

Miejsce:            Korytarz na trzecim piętrze Wydziału Nauk Społecznych

Autorzy:           Anna Brodziak, Piotr Wilkowski oraz Piotr Piętkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Opis:                 

Film prezentuje, gdzie i w jaki sposób zwykły człowiek styka się z archiwistyką na gruncie wrocławskim. Będzie wyświetlany w zapętlonej projekcji podczas przerw kawowych. W trakcie będzie można porozmawiać z autorami.

 

„Katowice 1945”

Data:                  12 kwietnia (czwartek)

Godzina:           11:00-17:30

Miejsce:            deptak miedzy Rektoratem a budynkiem WNS

Atrakcje:

Militarne Katowice

Na placu uniwersyteckim rozbite zostanie obozowisko, w którym Grupy Rekonstrukcji Historycznej zaprezentują umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie rekonstruowanych oddziałów.

O godzinie 12:00 i 17:30 przeprowadzą rekonstrukcje potyczek lub pokaz musztry (rodzaj pokazu uzależniony od ilości widzów)

Prezentacja historycznych gier planszowych

Pod budynkiem WNS rozstawiony będzie namiot sklepu „Graki”, specjalizującego się w sprzedaży gier planszowych. Można będzie poznać najbardziej popularne na rynku historyczne gry planszowe. „Graki” poprowadzą targi i turniej w grę pt. „Carcassonne”. Do wygrania nagroda z asortymentu sklepu.

Zapisy:

Chętnych do udziału w turnieju, prosimy o kontakt drogą mailową z Marcinem Królem (mkbeast@gmail.com).

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników XX OZHS

Data:                  12 kwietnia (czwartek)

Godzina:           16.00

Miejsce:            deptak między Wydziałem Nauk Społecznych a Rektoratem

Opis:                  Wszyscy uczestnicy są proszeni o wyjście na deptak i ładny uśmiech :)

 

Spotkanie z redakcją portalu Historia.org.pl

Data:                  12 kwietnia (czwartek)

Godzina:           16.30

Miejsce:            sala 138 na Wydziale Nauk Społecznych

Opis:                 

Członkowie redakcji jednego z największych portali internetowych traktujących o historii zapraszają wszystkich chętnych uczestników na spotkanie, w trakcie którego będzie można dowiedzieć się o działalności portalu. Redaktorzy zaprezentują także formy współpracy z portalem Historia.org.pl.

 

Inne Wydarzenia

Polsko-niemiecka konferencja historyczna Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 roku)

Deutsch-polnische Konferenz Unternehmer im Industrialisierungs-und Modernisierungsprozess in Oberschlesien und im Ruhrgebiet im 19. und 20. Jahrhundert (bis 1945)

Data:                  12-13 kwietnia 2012 (czwartek-piątek)

Miejsce:            12 kwietnia (czwartek) – Sala Rady Wydziału na WNS

                            13 kwietnia (piątek) – Muzeum Śląskie w Katowicach, Al. Korfantego 3

Opis:

W konferencji udział wezmą naukowcy z Polski, Niemiec oraz Czech. Obrady będą tłumaczone symultanicznie.

Jest to dla wszystkich zainteresowanych tematyką niepowtarzalna okazja posłuchania o najnowszych osiągnięciach badawczych na polu historii gospodarczej Śląska i Niemiec, a także osobistego poznania wybitnych przedstawicieli nauki nie tylko z Polski, ale i z zagranicy i zadzierzgnięcia naukowych kontaktów.

Szczegółowy program znajduje się pod tym linkiem:

Polsko-niemiecka konferencja historyczna Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 roku)

 

Święto Czekolady

Data:          12 kwietnia (czwartek)

Miejsce: deptak między Wydziałem Nauk Społecznych a Rektoratem, budynek Rektoratu UŚ

Opis:

Organizatorzy nie chcą zdradzać szczegółów, ale obiecują, że na placu uniwersyteckim stanie namiot w którym można skosztować czekoladowych smakołyków, będzie można wziąć udział w wykładach o historii, teraźniejszości i przyszłości czekolady.Powered by: Marcin Musiak